Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Libroj de MAS
de Vilhelmo Lutermano  
26a septembro 2009

La libroj eldonitaj de la Monda Asembleo Socia (MAS)

Ili akireblas ĉe la kutimaj libroservoj en Esperantujo, ĉiukaze ĉe tiuj de UEA kaj FEL.

Por MAS-anoj, la tekstoj de la libro en formato pdf estas senpage elŝuteblaj.

Jen la aktuala listo de ĝis nun aperintaj MAS-libroj laŭvice de iliaj aperoj :

1. ‒ C. F. Ramuz : Aline (novelo de la franclingva svisa aŭtoro en tra­du­ko de nia fama René de Saussure, reeldonita post la unua eldono en 1911), MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-0-2 (elĉerpita. 2-a eldono vidu n-ron 127)

2. ‒ Arturo Ŝniclo : Rondo (Dek dialogoj) ; La fianĉino (Skizo), kun eseo pri verkoj de Ŝniclo de Hartmut Scheible, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-2-6

3. ‒ Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito (pre­le­go pri baz­aj eko­nomiaj feno­menoj antaŭ interna­ci­aj delegitoj de la lab­o­rista mova­do), trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2007, 59 p., ISBN 978-2-9529537-1-9 (elĉerpita, 2-a eld. sub 159)

4. ‒ Kubaj infanrakontoj, trad. de Jozefo de Jesús Campos Pa­checo kun ilustraĵoj de Danny Daniel Perey­ra, MAS, (2007, 120 p.), 2-a eld. 2017, 118 p., ISBN 978-2-9529537-088-6

5. ‒ GBEGLO Koffi : Esperantujismo, MAS, 2008, 72 p., ISBN 978-2-9529537-5-7 (elĉerpita, vd la 2-an eldonon sub n-ro 171)

6. ‒ Johano Besada : Eseoj, MAS, 2008, 92 p., ISBN 978-2-9529537-3-3

7. ‒ [Karlo Markso] Markso hodiaŭ — Nerefuteblaj citaĵoj, trad. de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2008, p. 91 p., ISBN 978-2-9529537-8-8

8. ‒ Fidel Castro Ruz : Dialogo de civilizacioj (2 paroladoj), el­his­pan­ig­ita de Amparado Cisnero, MAS, 2009, 84 p., ISBN 978-2-9529537-7-1

9. ‒ Dominique Vidal kun Sébastien Boussois : Kiel Israelo elpel­is la pale­stinan­ojn 1947-1949, elfrancigis Vilhelmo Luter­ma­no, MAS, 2009, 361 p., ISBN 978-2-9529 537-6-4

10. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, Univer­sala Deklaro de Hom­rajt­oj, Kon­sil­antaro pri Homrajtoj, Inter­nacia Traktato pri Eko­nomiaj, Soci-aj kaj Kul­turaj Rajtoj, Internacia Trakt­atoj pri la Civi­l­aj kaj Pol­itikaj Rajtoj, Konven­cio pri la Rajtoj de la Infano, Konvencio pri la Rajt­oj de Handi­kapitoj, Protokolo pri abolo de mort­pu­no, Kon­ven­cio pri Indi­ĝenaj kaj Tribaj Popoloj ‒ trad. de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2009, 230 p., ISBN 978-2-9529537-9-5

11. ‒ Karlo Markso : Dunglaboro kaj kapitalo, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-00-7

12. ‒ Karlo Markso : Pri liberkomerco, kun antaŭparolo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 52 p., ISBN 978-2-918300-02-1

13. ‒ Karlo Markso : Kritiko de la Gotaa Programo, kun antaŭ­paro­lo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-03-8 (13a. – 2-a eld. : 978-2-918300-21-2)

14. ‒ Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo, MAS, 2009, 103 p., ISBN 978-2-918300-05-2

15. ‒ Dania Rodríguez García : Ni interŝanĝu ; La nova leter­por­tisti­no ; Du kaj la fantazio. Tri infanteatraĵoj. Elhispanigitaj de Jozefo de Jesús Cam­pos Pacheco kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 112 p., ISBN 978-2-918300-04-5

16. ‒ Kien Ĉinio ? Dek-du analizoj el diversaj landoj kaj vid­punkt­oj. François Jullien : Ĉinscienco en sakstrato ‒ Ĉinio en la spegulo de Okci­den­to ; Manfred Szamei­tat : Sukcesa, sed ne socialisma ; Ingo Nentwig : Na­ciaj malplimultoj kaj politiko pri naciaj malplimultoj en la PR Ĉinio ; Barry Saut­man : Protestoj kaj separismo en Tibeto ; Michael Parenti : La mito de Tibe­to ; Enfu Cheng : Fundamentaj trajtoj de la socialisma merkat­ekonomio ; Jian Xinhua : Harmonia socio, salajrolaboro kaj klasbataloj ; Theodor Berg­mann : La socialisma disvolvo-strategio de la PR Ĉinio ; Rolf Berthold : Pri la interna kaj ekstera politiko de la KP de Ĉinio ; Li Bingyan : Ĉinio sub influo de la novliberalis­mo ; Helmut Peters : Popolrespubliko Ĉinio : 30 jaroj da reform- kaj mal­ferm-politiko ; Jean-Louis Rocca : Ĉu la ĉina meza klaso estas revolucia ? Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 142 p., ISBN 978-2-918300-06-9

17. ‒ Karlo Markso : La mizero de la filozofio, respondo al J. B. Pru­do­no : “La filozofio de la mizero” ; kun antaŭparoloj de Frederiko En­gelso ; Pri J. B. Prudono. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 196 p., ISBN 978-2-918300-08-3

18. ‒ Jörg Goldberg k.a. : Ekonomia krizo ‒ Analizoj n-ro 1, Jörg Gold­berg : La historia pozicio de la nuna ekonomia krizo ‒ pli da demandoj ol respondoj, Horst Hen-sel : La nomoj de la mono ‒ kontri­buaĵo al karak­terizo de la nuna kapitalismo, Harald Werner : Notoj pri la psiĥologio de la krizo, Sarah Wagenknecht : Brulfaristoj kiel fajro­brigado ‒ Kritiko de la krizmas­trumado, Elgerma­ni­g­oj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 57 p., ISBN 978-2-918300-09-0

19. ‒ Salim Lamrani (komp.) : La terorismo de Usono kontraŭ Ku­bo ‒ La Kuba Kvinopo, Howard Zinn : La radikoj de la politi­ko de Usono rilate Kubon, Noam Chom­s­ky : Kubo kaj Usono ‒ pres­kaŭ duon­jar­cento da teroro, William Blum : La nepardoneb­la revo­lu­cio, Michael Parenti : Agreso kaj propagando kon­traŭ Ku­bo, Piero Gleje­ses : Kubo, Afriko kaj la kvin kuban­oj, Ignacio Ra­monet : Miamo, nesto de teror-istoj, Salim Lam­rani : La Kuba-Uso­na Nacia Fondaĵo (KUNF) kaj la internacia teroris­mo, Leonard Wein­glass : La proce­so kontraŭ la Kuba Kvinopo, Wayne Smith : Trista paĝo en la histo­rio de usona juro, Saul Landau : Kvin kuba­n­oj en malliberejo : vikti­m­oj de la obsedo de Bush, Michael S. Smith : Raporto pri du proce­s­oj, James Petras : La Kvin Kuba­noj ‒ kandi­datoj por la Nobel-pre­mio, Jitendra Sharma : Veraj batalant­oj kontraŭ terorismo, Rikardo Alarcón de Quesada : La kazo de la Kvin ‒ pruvo de la terorismo de Usono kon­traŭ Kubo, Gianni Miná : Historio kiun la amas­komu­nik­il­oj kaŝas ‒ la kvin kuban­oj, Nadine Gordi­mer : La homaro kiel ref­lekto de la justeco, tradukoj de div. MAS-anoj, MAS, 2009 tradukoj de div. MAS-anoj, 2009, 232 p., ISBN 978-2-918300-10-6

20. ‒ Elisée BYELONGO IŜELOKE : Eĥoj el Bembujo. Tradicio, rilatoj kun Banyamulenge, la gene­zo de la milito en Kongolando-Kinŝaso, kaj la dia­spo­ro rilate al Esperanto, MAS, 2009, 91 p., ISBN 978-2-918300-11-3

21. ‒ Oktobra Revo­lucio kaj la sekvoj. Moshe Lewin : La Oktobra Revo­lucio rezistas al la historio ; Hansgeorg Conert : Bazoj kaj evoluo de la so­vet­so­cio ; Robert Steigerwald : Socialismo kaj ŝtato ‒ dek tezoj, elgerman­i­g­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 48 p., ISBN 978-2-918300-07-6

22. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 2, Joachim Bischoff : La financ­krizo kaj alternativoj, Andreas Fi­sahn : Demokratia stirado de la ekonomio, Man­fred Sohn : Dek tezoj por sociigo de la cirkuladsfero, Lucia­no C. Mar­torano : Sociali­smo, sociigo, demokratio, Manfred Lauermann : La dialektika plan-ekonomio de Ĉinio ‒ respondo al la financkrizo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 81 p., ISBN 978-2-918300-12-0

23. ‒ La homo kaj lia naturo ‒ La bildo pri la homo en la kapital­isma socio kaj en marksismaj sciencoj. Lucien Sève : Ĉu la homo ? ‒ La mark­sa antro­po­logio kaj ĝiaj bazaj konceptoj, Werner Seppmann : Mond- kaj hom-bildoj ‒ Pri la formoj de ideologiaj potenc­reproduktado, Helga E. Hörz : Ĉu la hombildo krizas ? Hans-Peter Brenner : Biopsiĥosocia unuo homo ‒ kogna cerbesplorado kaj ties impulsoj por la marks­isma hombildo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo­ Lutermano, MAS, 2009, 72 p., ISBN 978-2-918300-15-1

24. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kriti­ko de la politi­ka eko­no­mio. Libro I : La pro­dukt­adprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj unua ĝis naŭa, Elgermanigita de Vilhel­mo Lu­terma­no, MAS, 2009, 381 p., ISBN 978-2-918300-13-7 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

25. Karlo Markso ; Frederiko Engelso : Tezoj pri Fojerbaĥo ; Prin­ci­p­­oj de ko­munismo kaj aliaj verketoj, elgermanigitaj de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2010, 62 p., ISBN 978-2-918300-17-5

26. ‒ Frederiko Engelso : La origino de la fami­lio, de la privata prop­rieto kaj de la ŝtato, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 204 p., ISBN 978-2-918300-16-8

27. ‒ Arnold Petersen : Komentoj al la “Komu­nista Manifesto”, tra­du­k­is el la angla kaj kompilis T. Veder, (reviziita reeldono de la sama, S.A.T., Parizo 1933), MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-19-9

28. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 3 (2010), Werner Seppmann : Risko­kapitalismo ;, Richard Sorg : Domenico Losurdo interpretas Niĉeon ;, Chris­ti­na Kaindl : Subjektiveco en la krizo ; Harald Werner : La krizo en la ordina­ra konscio ; Christoph Butterwegge : Mondekono­miakrizo, evoluo de la so­cialŝtato kaj mal­riĉeco, Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-22-9

29. ‒ Werner Seppman : Laboro kaj dialektiko ‒ Pri la emancip-hori­zonto de la Marksa pensado ; Harald Neubert : La “historia misio de la laborista kla­so” ĉe Markso kaj Engelso kaj la his­toria reale­co ; Hans Kölsch : Kubo ‒ Heinz Dieterich ‒ kon­traŭ­ece ; Otto Meyer : Teologio de liberigo ‒ ĉu etike­do-trompo aŭ paŝoj al emancipiĝo ? Eseoj el-ger­manigitaj de Vilhelmo Lu­ter­mano, MAS, 2010, 79 p., ISBN 978-2-918300-18-2

30. ‒ Adjévi ADJE : El togolanda saĝosako, MAS, 2010, 56 p., ISBN 9782-918300-20-5

31. ‒ Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-25-0 (nur rete)

32. ‒ Ivan Efremov : La nebulozo de Andro­me­do, Scienc­fik­cia ro­ma­no, El la rusa tradukis Jurij Fin­kel, MAS, 2010, 403 p., ISBN 978-2-918300-24-3

33. ‒ Domenico Losurdo : Ĉu fuĝi el la historio ? La rusa kaj la ĉina revolucioj hodiaŭ, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 199 p., ISBN 978-2-918300-26-7

34. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2010, 54 p., ISBN 978-2-918300-28-1 (1-a eld.)

34a. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2016, 66 p., IS BN 978-2-36960-068-8 (2-a eld.)

35. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj deka ĝis dek­tria, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 243 p., ISBN 978-2-918300-14-4 (elĉerpita, vd n-ron 68)

36. ‒ Kien la klimato ? Post Kopenhago kaj Koĉabambo, Eseoj kaj raportoj, Alexis Passadakis kaj Hendrik Sander : Konkuren­co en la forcejo Kli­mat­politikaj perspektivoj post la fiasko de Kopen­hago ; Hans-Jörg Schimmel : La ideologia dimensio de la CO2-diskuto ; Karl Hermann Tjaden : Kapital­mov­iĝo kaj klimata okaziĝo ; raportoj, tra­dukitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-31-1

37. ‒ Georgo Pleĥanov : Pri rolo de la persono en la historio, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-36-6.

38. ‒ Karlo Markso : Pri la juda demando, elger­man­igita de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-29-8

39. ‒ Eddy Raats : Post la pluvo, pluvego, Tra­viv­aĵoj de jun­u­lo, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-34-2

40. ‒ Adebayo AFOLARANMI : Ronke, la ĵaluzulino, MAS, 2010, 85 p., ISBN 978-2-918300-35-9

41. ‒ Jozefo Ŝlejfŝtejno : Enkonduko en la stud­adon de Markso, En­g­el­so kaj Lenino, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, (1-a eld. 2010, 271 p., ISBN 978-2-918300-27-4) 2-a eldono 2016, 282 p. ISBN 978-2-36960-050-3

42. ‒ Ivan Efremov : La Horo de Bovo. Sci­enc­fikcia romano, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 573 p., ISBN 978-2-918300-37-3

43. ‒ Roger Martelli : La komunismo estas bona partio ‒ diru al ĝi JES, elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, (1-a eld. 2010, 80 p.), 2-a eld. 2017, 96 p., ISBN 978-2-918300-36-6

44. ‒ Karlo Markso : Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jur­fi­lozo­fio. Enkonduko ; Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo. Elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lutermano, MAS, 2010, 36 p., ISBN 978-2-918300-38-0

45. ‒ Miriam Rodrígues ; ALVERA : Desegni la parkon, elhispanigis Jozefo de Jesús Campos Pacheco (porinfana pentrolibro), 28 p., ISBN 978-2-918300-23-6

46. ‒ Kien Afriko en la 21-a jarcento ? Le Monde diplomatique en Esperanto, MAS, 2010, 157 p., ISBN 978-2-918300-39-7

47. ‒ Paŭlo Popo : Ĉu sekso subfosas ? Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malkonstruo de seksa identeco. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-41-0

48. ‒ Ŝtejgervaldo, Roberto : Komunistaj star- kaj disput-punktoj, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 151 p., ISBN 978-2-918300-40-3

49. - Jürgen Albohn : Teorio sen revolucia praktiko estas opio por la popolo ‒ Kritiko de la Wertkritik. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 27 p., ISBN 978-2-918300-42-7

50. ‒ V. I. Lenin : Ŝtato kaj revolucio. La instruo de la marksismo pri la ŝtato kaj taskoj de la proletaro en revolucio. Tradukis el la rusa G. De­mi­d­juk, redaktis Jurij Finkel, MAS, 2011, 181 p., ISBN 978-2-918300-43-4

51. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Internacia Konvencio pri la protekto de la rajtoj de ĉiuj migraj laboristoj kaj de iliaj familianoj. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-44-1

52. ‒ Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Ko­mu­nista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908), (T. Veder [1933]) kaj la germana originalo, komp. Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 289 p., ISBN 978-2-918300-45-8 (elĉerpita. Vd la novan eldonon (kvar-resp. kvin-versian) de 2017 sub la MAS-numero 178)

53. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj dekkvara ĝis dudekkvina, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 359 p., ISBN 978-2-918300-30-4 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

54. Gvidlibreto por kompreni la internaciajn migradojn, tradukita de Jeanne Marie Cash, desegnaĵoj de la tradukinto, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 15 p., ISBN 978-2-918300-47-2

55. Miriam Rodríguez : Profiloj de Suno kaj Luno, elhispanigita de Jozefo de Jesús Campos Pacheco, kun desegnaĵoj de Danny Daniel Perera Gutiérrez, MAS, 2011, 30 p., ISBN 978-2-918300-46-5

56. Frederiko Engelso : Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la kla­sika germana filozo­fio, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300.48-9

57. Georgo Dimitrofo : Raporto al la 7-a Kongreso de la Komunis­ta In­ternacio ; Ha­rald Neubert : La Kominterno en la 1930-aj jaroj kaj la koncep­to de unueco ; kun enkon­duko de Günther Judick, el­ger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2011, 113 p., ISBN 978-2-918300-49-6

58. José María Arguedas : Yawar-festo (Sangofesto), Esperantigita de Franklin Montene­gro, MAS, 2011, 256 p., ISBN 978-2-918300-51-9

59. Ekonomia krizo n-ro 4. Joachim Becker : EU ‒ de la eko­nomia al la integriĝa krizo. Jörg Goldberg : La mondo de la du rapidoj. Elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-52-6

60. Frederiko Engelso en aktualaj diskutoj. Werner Sepp­mann : Privile­gia loko por rigardi en la laborejon de la marksisma pensado. Notoj pri la korespondado inter Markso kaj Engelso ; Erwin Marquit : Engelso kaj logik­aj kontraŭdiroj ; Karl Hermann Tjaden : Kial ne estiĝis vera engelsis­mo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2011, 35 p., ISBN 978-2-918300-50-2

61. V. I. Lenino : Tri fontoj kaj tri partoj de la marksismo ; Anarĥi­ismo kaj socia­lismo ; Pri la slogano de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo ; La oportunismo kaj la kolapso de la 2-a internacio ; La diferencoj en la eŭropa laborista movado ; Antaŭ­parolo al la broŝuro de N. Buĥarin : “Mondeko­no­mio kaj imperiismo” ; elgermanigi­taj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 40 p., ISBN 978-2-918300-53-3

62. Daŭrigo de la Manifesto, Moderna poziciiĝo de komunista par­tio, La progra­mo de la Germana Komunista Partio DKP, kun antaŭ­pa­rolo de Helmut Dunkhase, elger­man­igita de Vil­helmo Lutermano, MAS, 2011, 63 p., ISBN 978-2-918300-54-0

63. Lode Van de Velde : Epizodoj, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300-55-7 64. Jasuo HORI : Tertrema katastrofo de Japanio. Taglibro, MAS kaj SAT, 2011, 165 p., ISBN 978-2-918300-56-4

65. Werner Seppmann : La malkonfesata klaso.. Pri la laborista klaso hodiaŭ, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 176 p., ISBN 978-2-918300-57-1

66. Roberto Ŝtejgervaldo : Sen laborista klaso okazas nenio esenca, sed sole kun ĝi – ankaŭ ne ; Werner Seppmann : Remalkovro de la klasoj, elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lu­ter-mano, MAS, 2011, 35 paĝoj, ISBN 978-2-918300-58-8

67. Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-60-1

68. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-59-5 (vd la 2-an eldonon, n-ro 115)

69. Kien la klimato ? N-ro 2, MAS, 2011, 61 p., ISBN 978-2-918300-61-8

70. Berto Breĥto : Historioj pri S-ro Kojno, elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2011, 43 p., ISBN 978-2-918300-62-5 (ekskluzive kiel materialo por semina­rio ĉe MAS)

71. Ivan Efremov : Rakontoj pri neordinaraĵoj, tradukitaj el la rusa de Jurij Fin-kel, MAS, 2011, 604 p., ISBN 978-2-918300-63-2

72. Alfredo Bauer : Kritika historio de la judoj, vol. 1, elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2011, 459 p, ISBN 978-2-918300-64-9

73. Karlo Markso : Respondo al V. I. Sasuliĉ, kun Klaus Gietingter : La mis-kompreno, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 59 p., ISBN 978-2-918300-71-7

74. Frederiko Engelso : La evoluo de la socialismo de utopio al scienco, elgerma-nigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 65 p., ISBN 978-2-918300-65-6

75. Georgo Fulberto : „La kapitalo” koncize. Kun recenzo de Lucas Zeise. Elgerman-igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 98 p., ISBN 978-2-918300-72-4

76. Ivan Efremov : Tais el Ateno. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2012, 533 p., ISBN 978-2-918300-73-1

77. Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, en : Vilhelmo Lutermano : Materialo por la seminario de MAS : “Berto Breĥto kaj klasa moralo en liaj verkoj « Historioj pri S-ro Kojno » kaj « Me-ti, libro de turnoj », Parto 2-a : « Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj »”, MAS, 2012, 147 p., ISBN 978-2-918300-74-8

78. Eddy Raats : Pasio, defio, amikeco. Spertoj de mont­grimpisto. MAS, 2012, 95 p., ISBN 978-2-918300-70-0

79. Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo. 2-a eld., MAS, 2012, 99 p., ISBN 978-2-918300-76-2

80. V. I. Lenin : Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo. (populara eseo) El la rusa tradukis Jurij Finkel. Monda Asembleo Socia (MAS), 2012, 125 p., ISBN 978-2-918300-77-9

81. Yoandry Martínez Rodríguez : Tri en la montaro. Tri infanteatraĵoj kun deseg­naĵoj de Adrián Armas González. Elhispanigita de Jozefo de J. Campos Pacheco, MAS, 2012, 54 p., ISBN 978-2-918300-79-3

82. Kien la klimato ? N-ro 3 (2012) Pri la roloj de kresko kaj de merkato en la tasko protekti la klimaton, Kvin eseoj elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 62 p., ISBN 978-2-918300-80-9

83. Rolfo Lotero : Ĉu evolucio aŭ kreado ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, Mon­da Asembleo Socia (MAS), 2012, 22 paĝoj, ISBN 978-2-918300-81-6

84. Hans’ Magno Encensbergo : Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj. Poemoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 118 p., ISBN 978-2-918300-75-5

85. Domeniko Losurdo : Libereco kiel privilegio. Kontraŭhistorio de la libera­lismo. Esperantigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 379 p., ISBN 978-2-918300-82-3

86. Franco Kafko : Letero al la patro. Kun akompanaj tekstoj kaj postparolo de Michael Müller. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2012, 81 p., ISBN 978-2-918300-83-0

87. Aleksandro Grin : Skarlataj veloj. La ora ĉeno. Kuranta sur ondoj. Mallon­gaj rakontoj. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2013, 418 p., ISBN 978-2-918300-84-788. Lothar Peter : Postmoderna maldekstra radikalismo ‒ ĉu vojo al nova esto­n­teco ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 25 p., ISBN 978-2-918300-85-4

89. Ontologio kaj fremdiĝo nuntempe. Domeniko Losurdo : Hegelo, Markso kaj la Ontologio de la socia esto ; Claudius Vellay : Fremdiĝo el la vidpunkto de la onto­logio de Lukaĉo. Materiisma etiko ĉi-flanke de religio kaj kredo. Elgermani­gi­taj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 61 p., ISBN 978-2-91830 0-86-1

90. Roberto Ŝtejgervaldo : Postmoderno estas nova melodio al malnova teksto. Elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-87-8

91. Heinz Dieterich : Transiroj al la socialismo en la 21-a jarcento, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 22 p., ISBN 978-2-918300-88-5

92. Frederiko Engelso : Enkonduko al Karlo Markso : Klasbataloj en Francujo 1848 ĝis 1850 (1895), elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 23 p., 2013, ISBN 978-2-918300-89-2

93. Máté Zalka : Doberdo. Romano tradukita el la hungara de János Petik, MAS, 2013, 317 p., ISBN 978-2-918300-90-8

94. Jean-Guy Allard : Teroristoj de Usono kontraŭ Latinameriko. Artikoloj tra­dukitaj de Norberto Díaz Guevara kaj de ceteraj MAS-anoj, MAS, 2013, 445 p., ISBN 978-2-918300-78-6

95. Bartolomeo Laskaso : Raporto pri la detruado de Indio, kun Hans’ Magno Encensbergo : Retrorigardo en la estontecon. Tradukitaj el la hispana de Ludoviko Serrano Pérez kaj el la germana de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 107 p., ISBN 978-2-918300-66-3

96. V. Adoratskij : Kio estas marksismo kaj leninismo. El la rusa lingvo tradukis F. Robiĉek, lingve kontrolis E. Drezen. Reeldono de la verko aperinta ĉe EKRELO laŭ vort­rekona skano de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 36 p., ISBN 978-2-918300-92-2

97. Lenino : Pri religio. Du artikoloj. Socialismo kaj religio, trad. M. Lapin kaj G. Demidjuk ; Pri rilato de laborista partio al religio, trad G. Demidjuk ; redaktitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-96-0

98. Instituto Markso-Engelso-Lenino : La instruo de Karlo Markso. El la rusa lingvo tradukis P. Gavrilov, N. Incertov, V. Polakov, E. Ŝvedova. Lingve kontrolis V. Polakov. EKRELO, Amsterdamo, 1933. Reeldono ĉe MAS laŭ vortrekona skanado de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 39 p., ISBN 978-2-918300-95-3

99. Ignacio Ramonet : La eksplodo de la ĵurnalismo. De la amaskomunikiloj al la amaso de komunikiloj. Tradukita de Maria Julia Cárdenas Cápiro kaj Vilhelmo Lu-termano, MAS, 2013 , senŝanĝa represo en 2017, 104 p., ISBN 978-2-918300-95-3

100. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 126 p., ISBN 978-2-918300-015-2

101. Frederiko Engelso : La libro de revelacio (La apokalipso de Johano). El-germanig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 28 p., ISBN 978-2-918300-97-7

102. Karlo Radeko : Kapitalisma sklaveco kaj socialisma labor-organizo, EKRE­LO, Lepsiko, 1931, reeldonita de MAS, laŭ vortrekona skanado de la Universala Espe­ranto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 43 p., ISBN 987-2-918300-94-6

103. Frederiko Engelso : Pri la loĝejproblemo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 80 p., ISBN 978-2-918300-98-4

104. Aleksandro Grin : La mondo brilanta. La vojo nenien. Cent verstoj laŭ rive­ro. El la rusa tradukis Jurij Finkel. Ilustraĵoj de S. G. Brodskij, MAS, 2014, 434 p., ISBN 978-2-918300-99-1

105. Historio estas farata. Kontribuaĵoj al la materiisma koncepto de historio. Georg Fülberth : La invento de la meztavolo ; Lucas Zeise : Pri la homo oecono­micus, pri la ekonomio kaj pri la laboro ; Hans-Peter Brenner : La rilato inter homo kaj naturo. Elgermanigitaj de Vil­helmo Lutermano. MAS, 2014, 37 p., ISBN 978-2-36960-001-5

106. Thomas Metscher : Lingvo kiel praktika mondkonscio. Ri­markoj pri la marksa kaj engelsa lingvokoncepto kaj pri ĝiaj sekvoj ; Roberto Ŝtejgervaldo : Tut­simple marks­ismo (recenzo) ; Thomas Met­scher : Breĥto kaj la alta arto de simple­co. Elgerman­igitaj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2014, 46 p., ISBN 978-2-36960-000-8

107. Milito kaj paco. Berto Breĥto : La memoro de la homaro ; Andrew Mur­ray : Mili­to kaj kontraŭstaro al milito ; Erhard Crome : Ĉu jarcento pacifika ? Bernd Müller : Du strategioj de la ekspansio orienten ; Hermann Kopp : Recenzo de la libro de Peter Stru­tynski pri senpilotaj flugmaŝinoj por batalo (sepavoj) ; Tho­mas Metscher : „Malbenita estu la milito”. Politi­ka poezio ‒ pensadoj pri disputata nocio ; 15 jaroj NATO-agreso kontraŭ la Federacia Respubliko Jugoslavio ; Werner Ruf : La ĝihadisma internacio. Ĉu variaĵo de privata milita entreprenis­mo ? ; Andreas Wehr : Pri la aktualeco de la imperi­ismo-demando. Elger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2014, 82 p., ISBN 978-2-36960-002-2

108. Thomas Metscher : Socialisma avangardo kaj realismo. Pri la estetiko de Dmi­t­ri Ŝostakoviĉ. Elgermanigis Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 40 p., ISBN 978-2-36960-003-9

109. Berto Breĥto kaj la komunismo. Manfred Wekwerth : Breĥto 2006 ‒ kelkaj proponoj ; Werner Seppmann : Breĥto kaj la perspektivoj de ŝanĝo ; Ernst Schuma-cher : Pensado pri Breĥto en la epoko de tutmondiĝinta kapitalismo ; Hans Heinz Holz : La plumarbo kaj la komunismo. Pri la partieco de breĥta liriko ; Uwe Jens Heuer : Pri scio kaj kredo ; Jost Hermand : Breĥto kiel instruisto de « senburĝeco » ; Klaus Höpcke : « Breĥ­to sur la tagordon » ; Sabine Kebir : Berto Breĥto ‒ sendependa komunista intelektulo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 116 p., ISBN 978-2-36960-004-6

110. Thomas Metscher : La koncepto de integra marksismo. Teoria koncepto kaj pensado de nova kulturo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 33 p., ISBN 978-2-36960-005-3

111. Claude Piron : La bona lingvo. Kun antaŭparolo de Renato Corsetti. MAS, 2015, 104 p., ISBN 978-2-36960-006-0

112. Karlo Markso : La interna milito en Francujo (1871 La Pariza Komunu­mo). Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2-a, reviziita eldono, MAS, 2015, 128 p., ISBN 978-2-36960-017-6

113. Frederiko Engelso : Malfruaj verketoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2015, 102 p., ISBN 978-2-36960-008-4

114. Paul Cockshott kaj Allin Cottrell : Socialismo fareblas. Alternativoj el la komputilo. Elgerman­ig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 348 p., ISBN 978-2-36960-009-1

115. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2-a eldono, 2015, 763 p., ISBN 978-2-36960-010-7 (en 2015 nur reta, ĉe : http://marxists.org ; vidu la 3-an eldonon : n-ro 166)

116. Boris Kolker ; Claude Piron : Kontribuo de la rusa al Esperanto ; Esperanto ‒ ĉu lingvo okcidenta ?, MAS, 2015, ISBN 978-2-36960-020-6

117. Alfredo Kozingo : Stalinismo, leninismo, marksismo. Elgermanigita de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2015, 110 p., ISBN 978-2-36960-019-0

118. Alberto Fumero : Nia vortaro por latinamerikanoj. Español-esperanto, Esperan­to-hispana. MAS, 2015, p., ISBN 978-2-36960-021-3

119. Vilhelmo Lutermano : Prezento de Ziskindo “La parfumo“. MAS, 2015, 98 p., ISBN 978-2-36960-023-7

120. Claude Piron : La lingva defio. Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano kun re­sumoj. MAS, 2015, 38 p., ISBN 978-2-36960-013-8

121. Evald Vasiljeviĉ Iljenkov : Markso kaj la okcidenta mondo. Elrusigita de Jurij Finkel. MAS, 2015, 42 p., ISBN 978-2-36960-016-9

122. Johano Besada : El la korkelo. Kun Biblio : “Ijobo“, notoj kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 58 (68) p., ISBN 978-2-36960-022-0

123. Jozefo de Jesus Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Animoj en ludo. Teatraĵo por junuloj en Esperanto kaj en la hispana, kun bildoj de Ciro Hojko — Almas en juego, en esperanto y en español, con ilustraciones de Ciro Hojk­ar. MAS, 2015, 92 p., ISBN 978-2-36960-024-4

124. Renato Corsetti (sub la respondeco de) ; Laborgrupo La Bona Lingvo) : Fa­ciliga vortaro por Fundamenta Esperanto, 2-a eld., MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-025-1

125. Detlev Blanke ; Sebastian Kirf : Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-Intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 2005-04-09 en la Interkultura Centro en Herzberg/ Harz – Hercbergo ĉe Harco ‒ (la Esperanto-urbo). La teksto. Elgerman­ig­ita kaj kun “Averto de la tradukinto” kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 150 p., ISBN 978-2-36960-026-8

126. Vilhelmo Lutermano (ed.) : La Eŭropa Unio, Greklando kaj la eŭropanoj. Diver­s­aj konceptoj por la estonteco. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p., ISBN 978-2-36960-027-5

127. C.F. Ramuz : Aline (vd n-ron 1), 2-a eldono, MAS, 2015, 142 p., ISBN 978-2-36960-028-2

128. Luĉano Kanforo : Mallonga historio de la demokratio. De Ateno ĝis la li-beral­ismo. Kun postparolo de Oskar Lafontaine. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2015, 124 p., ISBN 978-2-36960-029-9

129. Elisée By’Elongo Ish’Eloke : Hi­storio de la Esperanto Movado en Sud-Af­riko kaj ties periferioj. Biografie kaj omaĝe por Axel von Blottnitz, kun antaŭpa­rolo de Renato Corsetti kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 188 p., ISBN 978-2-918300-67-0

130. Georgo Fulberto : Marksismo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p, ISBN 978-2-36960-030-5

131. Imre Farkas : Mi trapasas “Király-hágó”-n, pordegon de Transil­vanio. Infan­romano. Esperantigis [el la hungara] : László Pásztor. Lingve revi­ziis Renato Corsetti. Kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-031-2

132. Eugen Wüster : Enciklopedia vortaro. Volumo ses (literoj m – o). Ciferec​igita, enpaĝigita kaj kun antaŭparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 130 p., ISBN 978-2-36960-032-9

133. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Leteroj al Ludwig Kugelmann en la jaroj 1871 kaj 1872. Elgermanigitaj kaj kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 58 p., ISBN 978-2-36960-033-6

134. Martemjan Nikitiĉ Rjutin : Stalino kaj krizo de la proletara diktaturo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2015, 168 p., ISBN 978-2-36960-034-3

135. Jean-Pierre Petit : Praeksplodo. Scio sen landlimoj. La aventuro de Ansel­mo Lupurlup’. Desegnaĵoj de la aŭtoro. Tradukita el la franca de Roland Platteau. Korek­tita de Javiero Ramos Nistal. MAS, 2015, 88 p., ISBN 978-2-36960-035-0

136. Ernesto Che Guevara : La socialismo kaj la homo en Kubo. ‒ El socialismo y el hombre en Cuba. Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara. Dulingva eldono. MAS, 2015, 74 p., ISBN 978-2-36960-036-7

137. Eddy Raats : Rakontetoj. MAS, 2015, 54 p., ISBN 978-2-36960-037-4

138. Eddy Raats : De lange reis. Tradukita de la aŭtoro el Esperanto (el MAS-libroj n-roj 79 kaj 39) al la neder­lan­da, MAS, 282 p., ISBN 978-2-36960-038-1

139. Eddy Raats : La sagaa vojo de la aŭstria Ocvalo. MAS, 2015, 114 p., ISBN 978-2-36960-039-8

140. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, 40 p., ISBN 978-2-36960-040-4

140-a. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, E-Pub, ISBN 978-2-36960-041-1

141. Jurij German : La afero, al kiu vi servas. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, [359] 372 p., ISBN 978-2-36960-042-8

142. Claude Piron (Klaŭdjo) : Kompreniĝi inter afrikanoj. Elfrancigita de Vilhel­mo Lutermano. Se comprendre entre Africains. Dulingva eldono. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-044-2

143. Leo Trocko : Antaŭparolo kaj enkonduko al la germana eldono de „La kon­stanta revolucio” kaj La malsano de Lenino. Kun biografi­et­oj de Jurij Finkel. Traduko el la germana kaj postparolo de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 112 p., ISBN 978-2-36960-045-9

144. Maricela Prendes : Vintraj pretekstoj. Poemoj elhispanigitaj de Aleksandro Tilano, MAS, 2016, 52 p., ISBN 978-2-36960-046-6

145. Danielle Bleitrach ; Marianne Dunlop : Sovetio dudek jarojn poste. Reveno el Ukrainujo en milito. Elfrancigita de Roland Platteau kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 240 p., ISBN 978-2-36960-047-3

146. Claude Piron (Klaŭdjo) : Vere masoĥistaj, tiuj teranoj ! Vraiment maso, ces terri­ens ! Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano. Dulingva eldono. MAS, 2016, 50 p., ISBN 978-2-36960-048-0

147. Jorge Camacho : Palestino strangolata. Kun antaŭparolo de Lee Miller. Kov­rilo de Pedro de Arce Trujillo. MAS, 2016, 72 p., ISBN 978-2-36960-049-7

148. Leo Trocko : La testamento de Lenino. Elangligis Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 102 p., ISBN 978-2-36960-052-7

149. Jozefo de Jesús Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Luddancejo, kie la nokto ne finiĝas / Bolera S.A. donde la noche no acaba. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-053-4

150. Roberto Ŝtejgervaldo : “Koba, por kio vi bezonas mian morton ?” Pri la moskvaj procesoj 1936 ĝis 1938. Socialismo kaj ŝtato. Kun biografietoj de Jurij Finkel. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 128 p., ISBN 978-2-36960-054-1

151. L[ev Ivanoviĉ] Ĵirkov : Kial venkis Esperanto ? Studo. Leningrada Ŝtata His­tori-Lingvis­tika Instituto ; Lingva Komisiono de Sovetrespublikara Esperantista Unio ; EKRELO ; Leipzig 1931 [Lepsiko 1931] ; Reeldono. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-055-8

152. Karlo Markso : Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekono­mio. Elgerma­nigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-056 -5

153. Hans Modrow : Survoje por progreso. Renkontiĝoj de diplomato. Sovetio, Gorbaĉovo, Ruslando kaj La­tiname­riko. Elgerma­ni­gita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 124 p., ISBN 978-2-36960-057-2

154. Jozefo V. Stalino : Pri la mankoj de la partilaboro kaj la disponoj por lik­vidi la trockistajn kaj ceterajn falslangulojn. Referaĵo kaj finparolo en la plenkunsido de la CK de la VKP(b), la 3-an kaj 5-an de marto 1937. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. MAS, 2016, 232 p., ISBN 978-2-36960-058-9

155. Leo Trocko : La daŭrigata revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 416 p., ISBN 978-2-36960-059-6

156. Roza Luksemburgo : Pri la rusa revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-060-2

157. Vilhelmo Lutermano (ed.) : Roza Luksemburgo. Biografieto. Tradukita kaj redaktita laŭ la germanlingva Vi­kipe­dio de Vilhelmo Lutermano. MAS, 96 p., ISBN 978-2-36960-061-9

158. Jurij German : Kara mia homo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 584 p., ISBN 978-2-36960-062-6

159. Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. Thomas Kuczynski : Markso popularigas Markson. Enkonduko al Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. El-germanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-918300-01-4

160. Claude Piron [Klaŭdjo] : Psiĥaj reagoj al Esperanto ; Afazio ; Letero al Leonard Orban ; La rajto komuniki. MAS, 2016, 70 p., ISBN 978-2-36960-063-3

161. Elian-J. Finbert : La plej belaj rakontoj pri hundoj. Elfrancigita de Roland Plat­teau. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-064-0

162. Dragan Bunić : La monda federacio. Prezento de la libro. Tradukis el la ser­ba : Zlatoje Martinov. Reviziis : Mireille Grosjean, Rob Moerbeek, Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

163. Eugen Wüster : Enciklopedia Vortaro Esperanta-germana, kvina parto, korno-luzulo, cifere­ci­gita de Alek­san­dro Tilano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-369 60-066-4 MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

164. Alfredo Kozingo : Kiom socialisma estis la reala socialismo ? Kontribuaĵo al teorio kaj historio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-067-1

165. Naomi Klein : La decido. Kapitalismo aŭ klimato. Parto unua. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 246 p., ISBN 978-2-36960-069-5

166. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I. Kritiko de la politika ekonomio. Libro I : La produktadprocezo de la kapitalo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, 3-a, reviziita eldono, MAS, 2016, 924 p., ISBN 978-2-36960-071-8

167. A. Zimin (pseŭdonimo de Elkon Lejkin) : Socialismo kaj novstalinismo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 144 p., ISBN 978-2-36960-073-2

168. Leo Trocko : Tekstoj antaŭ kaj dum la germana katastrofo. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 86 p., ISBN 978-2-36960-074-9

169. Karlo Markso : La dekoka de brumero de Luizo Bonaparto. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 146 p., bindita, ISBN 978-2-36960-075-6

170. Fidel Castro Ruz : La historio absolvos min. 2-a eldono, MAS, 2016, 176 p., ISBN 978-2-36960-076-

171. Koffi GBEGLO : Esperantujismo. 2-a eldono, MAS, 2016, 90 p., ISBN 978-2-36960-077-0

172. Rajno Mario Rilko : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo Rilko ; Duinaj elegioj de la 1-a ĝis 3-a. Bettina Krüger : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo ; Vikipedio : La Duinaj elegioj. Tradukoj de Ramon Rius Santamaria kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2017, 70 p., ISBN 978-2-36960-080-0

173. Claude Piron [Klaŭdjo] : La ĉina – mitoj kaj realo. Le chinois – idées reçues et réalité. Du­lingva eldono. MAS, 2017, 82 p., ISBN 978-2-36960-081-7

174. Bernard Friot : Salajrec-reto pri investkasoj, mono kaj dumviva salajro. Elfrancigita de Roland Platteau. MAS, 2016, ISBN 978-2-36960-079-4

175 : Claude Piron [Klaŭdjo] : Lingva komunikado : kompara esploro farita sur­loke / Communication linguistique : Étude comparative faite sur le terrain. Duling­va eld. Trad. el la franca de Leo De Cooman. MAS, 2017, 98 p., ISBN 978-2-36960-083-1

176 : Monda Asembleo Socia (MAS) : Poŝkalendaro 2017, MAS, 2017, 116 p., ISBN 978-2-36960-082-4

177 : DIE ZEIT : Ĉu Markso eble tamen pravis ?, MAS, 2017, 94 p., ISBN 978-2-36960-084-8

178 : Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Komunista Partio en la tra­du­koj de Artu­ro Baker (1908), Emil Pfeffer (1923), (T. Veder [1933]), Detlev Blanke (1990), Vilhelmo Lutermano (2015) kaj la germana originalo. Komp. Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 386 p., ISBN 978-2-36960-085-5

179. Jurij German : Mi responsas pri ĉio. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2017, 826 p., ISBN 978-2-36960-086-2

180. Hans Heinz Holz : Pri la konstitucio de la USSR de 1936. Leo Trocko : La USSR en la spegulo de sia nova konstitucio. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. MAS, 2017, 78 p., ISBN 978-2-36960-087-9

181 : Leo Trocko : La rusa revolucio. Kopenhaga parolado, novembro de 1932. Pri oportunista distordo de historio de la Februara revolucio. Deklaro de repre­zentantoj de komunistaj kaj laboristaj orga­nizaĵoj, unuiĝintaj en Organiza komitato « Ok­tobro-100 », 20-an de Marto 2017, Leningrado. Leo Trocko : La tragedio de la germana proletaro. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel, respektive. MAS, 2017, 70 p., ISBN 978-2-36960-089-3

182. Jany Quiñones Valdés : Panoramo de kuba popola muziko. MAS, 2017, 70p., ISBN 978-2-36960-090-9

183. Leo Trocko : La Cimervalda Manifesto ; Pri la aktualeco de la slogano „Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo” ; Rozo Luksemburgo kaj la 4-a Internacio ; Burĝa demokratio kaj la batalo kontraŭ la faŝismo ; stalinismo kaj bolŝevismo. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 78 p., ISBN 978-2-36960-092-3

184. Leo Trocko : Laborista ŝtato, termidoro kaj bonapartismo. Historia-teoria esploraĵo. Antaŭparolo (1932) ; Pri dialektika materiismo. Eltiraĵoj el la notlibroj de Trocko de 1933 ĝis 1935 ; Naŭdek jaroj da Komunista Manifesto (1937). Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 56 p., ISBN 978-2-36960-091-6

185. Alfredo Kozingo : „Stalinismo”. Esploro pri origino, esenco kaj efikoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 466p., ISBN 978-2-36960-091-6

186. Theodor Bergmann : Strukturproblemoj de la komunista movado. Erarvo­joj, kritiko, novigo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 298 p., ISBN 978-2-36960-095-4

187. Leo Trocko : 1917 La instruoj de la Oktobro (1924). Esperantigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, ISBN 978-2-36960-096-1

188. Альфред Козинг : « Сталинизм ». Исследование происхож­дения, сущ­ности и результатов. Tradukita de MAS-n-ro 185 al la rusa de Jurij Finkel. MAS, 2917, ISBN 978-2-36960-097-8 (rusigita versio de n-ro 185)

189. Jozefo Kampo Paĉeko / José de Jesús Campos Pacheco : Ne kredu ĉion. Aŭdvida scenaro / Pa’ que nadie telo cuente. Audiovisual. Dulingva eldono. MAS, 2017, 72 p., ISBN 978-2-36960-098-5

190. Juan Ramón : Historia del movimiento esperantista en Cuba. [Historio de la esperantista movado en Kubo] (hispanlingva), MAS, 2017, ISBN 978-2-36960-099-2

191. Vladimir Majakovskij : Bone ! Poemo de l’ Oktobro. Elrusigis Konstantin Gusev. MAS, 2017, 114 p., ISBN 978-2-36960-100-5

192. Federico García Lorca : Liriko. Elhispanigita de K[onstantin] Gusev. MAS, 2018, 108 p., ISBN 978-2-36960-107-4

193. Div. : La masakro de Katino (Katyń). MAS, 2017, 136 p., ISBN 978-2-36960-105-0

194. Miĥail Lermontov : Elektitaj versaĵoj. MAS, 2018, 82 p., ISBN 978-2-36960-108-1 (epub-versio : ISBN 978-2-36960-130-2)

195. Le Monde diplomatique en Esperanto : La Oktobra Revlucio centjara. MAS, 2017, 84 p., ISBN 978-2-36960-109-8 (epub-versio : ISBN 978-2-36960-110-4)

196. Leo Trocko : Ilia moralo kaj la nia ; Por Grynspan. Kontraŭ faŝistaj pogromklikoj kaj stalinistaj friponoj ; Pri la teroro ; La usona pacismo ; La aŭstra krizo, la socialdemokrataro kaj la komunismo ; Arto kaj revolucio. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 92 p., ISB 978-2-36960-111-1 (epub-versio : ISBN 978-2-36960-115-9)

197. Jakvo Santano : Ĉu amo ? Historietoj. MAS, 2017, 92 p., ISBN 978-2-36960-112-8

198. Paŭlo Signoret : Nova gracio kaj senhaveco (Vilhelmo Lutermano forigis la titolon pro gravaj misinformoj, same la epub-version)

199. Leo Trocko : Antaŭ nova mondmilito (1937) ; Instruoj de Hispanujo, lasta averto (1937) ; La ĝemelaj steloj Hitlero-Stalino (1939). Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 84 p., ISBN 978-2-36960-114-2 (epub-versio ISBN 978-2-36960-116-6)

200. Eric Lee : La eksperimento. La forgesita revolucio de 1918-1921. Trad. de Renato Corsetti k.a., MAS, 2018, 262 p., ISBN 978-2-36960-117-3 (epub-versio aperonta)

201. Majra Nuñez Hernández k.a. : Tao de la vojaĝanto : Dek ses ĉinaj legendoj kaj infanrakontoj. MAS, 2018, 78 p., ISBN 978-2-36960-118-0 (epub-versio : ISBN 78-2-36960-128-9)

202. Epub-versio de 201, vidu supre

203. Jozefo Kampo Paĉeko ; David Alonso Pupo : Legendo pri Linko / La leyenda del Lince [dulingva : E-o, hisp.]. MAS, 2018, 60 p. ISBN 978-2-36960-120-3

204. Jurij German : Operaco "Bonan novan jaron". Tradukita el la rusa de Jurij Finkel. MAS, 2018, 180 p., ISBN 978-2-36960-119-7 (epub-versio : ISBN 978-2-36960-121-0)

205. Ŝota Rustaveli : Kavaliro en tigra felo. 2-a eld., MAS, 2018, 342 p., ISBN 978-2-3660-133-3 (epub : 978-2-36960-14-0) (ambaŭ versioj aperontaj en julio 2018)

206. Jozefo Kampo Paĉeko / José de Jesús Campos Pacheco : La nevo de mafio / El sobrino de la mafia. MAS, 2018, 70 p., ISBN 978-2-36960-134-0

207. Rozo Luksemburgo : La krizo de la socialdemokrataro (Junius-broŝuro). Kun Lenino : Pri la Junius-broŝuro. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. Bindita, MAS, 226 p., ISBN 978-2-36960-149-4 ; 207a. epub-versio : ISBN 978-2-36960-150-0

208. Stéphane Charbonnier : Letero al la friponoj de islamofobio kiuj helpas rasistojn. MAS, 2018, 60 p, ISBN 978-2-3960-137-1 (epub ISBN 978-2-36960-138-8)

209. Frederiko Kress von Kresenstein : Mia misio en Kaŭkazio. Memoraĵoj pri la Kartvela Respubliko en 1918. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2018, 86 p, ISBN 978-2-36960-140-1 (epub : ISBN 978-2-36960-141-8)

210. Elberto Eijnŝtejno k.a. : Socialismo kaj komunismo. Alberto Ejnŝtejno : Kial socialismo ? ; Frederiko Engelso : Principoj de komunism ; Klar Cetkino : La tezoj de la laborista regado ; Jean Jaurès : La respublika politiko kaj la socialismo. Kun bibliografietoj de la aŭtoroj. Tradukitaj de Norberto Díaz Guevara kaj Vilhelmo Lutermano. MAS, 2018, 88 p., ISBN 978-2-36960-148-7 ; epub-versio ISBN 978-2-36960-252-7

211. Claude Piron : Pri lingvaj problemoj. MAS, 2018, 124 p., ISBN 978-2-36960-152-4 ; epub-versio ISBN 978-2-36960-153-1

212. Eddy Raats : I La vivo de orkestromuzikisto. II La arĉinstrumentoj. MAS, 2018, 60 p., ISBN 978-2-36960-154-8

213. Gonçalo Neves ; Bernhard Pabst : Historia vortaro de Esperanto 1887-1890. Berlina Komentario pri la Fundamento de Esperanto, vol. 12. 2017-2018. Stato : 2018-09-08. 1-a presita eld. MAS, 2018, 506 p., ISBN 978-2-36960-155-5 (epub-versio ISBN 978-2-36960-156-2)

214. Arkadij Gajdar : Du noveloj. Elrusigitaj de V. Samodaj kaj E. Ostroĵnikova. 2-a eld., ciferecigita de Aleksandro Tilano (Alejandro Tilán). MAS, 2018, 120 p., ISBN 978-2-36960-157-9 (epub-versio ISBN 978-2-36960-158-6)

215. Géza Gárdonyi : La homo nevidebla. Historia romano. Elhungarigis Ladislao Pásztor. MAS, 2018, 428 p., ISBN 978-2-36960-159-3 (epub-versio ISBN 978-2-36960-160-9) (ambaŭ versioj de tiu ĉi titolo estas nuligitaj)

216. Alfredo Kozingo : Supreniro kaj pereo de lareala socialismo. Okaze de la 100-a datreveno de la Oktobra Revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2018, ISBN 978-2-36960-167-8 (epub-versio ISBN 168-5)

217. Tomaso Kraŭso (Tamás Krausz) : 1917 – Cent jaroj, cent mesaĝoj. Okaze de la 100-jariĝo de la Oktobra Revolucio. Elhungarigita de Johano Petik, MAS, 2018, 76 p., ISBN 978-2-36960-169-2 ; (epub-versio ISBN 978-2-36060-170-8)

218. Leo Trocko : La milito kaj la Internacio (1914). Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2019, 978-2-36960-171-5 (epub-verso 978-2-3660-172-2) 219. MAS : Poŝkalendaro 2019. MAS, 2019, 118 p. ISBN 978-2-36969-173-9

220. Ludoviko Lazaro Zamenhof : Gramatiko de la jida lingvo. Traduko el la rusa, Enkonduko kaj Rimarkoj de J. Kohen-Cedek, Pri la traduko de Adolf Holzhaus. Retajpita kaj enpaĝigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2019, 132 p., bindita, ISBN 978-2-36960-176-0

(ne realigita : 221. Ewa Geller : La multece miskonata Jida Gramatiko de Ludoviko Zamenhof. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. Embres-et-Castelmaure, MAS, 2019, 60 p., ISDN 978-2-36960-182-1)

221. Karlo Markso : Respondo al Vera Zasuliĉ. Kun Klaus Gietinger : La miskom­preno kaj Frederiko Engelso : Postparolo. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2919, 116 p., ISBN 978-2-36960-182-1 (epub 978-2-36960-183-8)

222. Zdravka Metz : Bestoj en nia domo. (3-a eld.). MAS, 2019, 60 p., ISBN 978-2-36960-174-6 (epub 978-2-36960-175-3

223. Iljet Aliĉka (Ylljet Aliçka : Sloganoj el ŝtonoj. (2-a eld.). MAS, 2019, 140 p., ISBN 978-2-36960-178-4 (epub 978-2-36960-179-1

224. Ylljet Aliçka : Steinerne Parolen. [Germanlingva eld. de MAS 223]. MAS, 2019, 154 p., ISBN 978-2-36960-180-7 (epub 978-3690-181-4)

225. Альфред Козинг : Восхождение и гибель реального социализма. К 100-летиюОктябрьской революции, tradukita el Esperanto al la rusa de Jurij Finkel, MAS, 2019, 736 paĝoj, ISBN 978-2-36960-184-5 (epub 978-2-36960-185-2) [rusa versio de MAS 216]

226. Karlo Markso ; Salajro, prezo kaj profito ; Thomas Kuczynski : Enkonduko. 2-a, korektita eldono, MAS, 2019, 114 p., ISBN 978-2-36960-186-9 (epub 978-2-36960-187-6)

227. Adem Demaçi : La sangovenĝaj serpentoj. Romano. Traduko el la albana lingvo kaj antaŭparolo de Bardhyl Selimi, MAS, 2019, 120 p., ISBN 978-2-36960-186-3 (epub 978-2-36960-187-6)

228. E. Lanti kaj M. Ivon : Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio ? Reeldono de la eld. de 1935 kun notoj de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel ; Leo Trocko : Laborista ŝtato, Termidoro kaj bonapartismo. Historia-teoria esploraĵo (1932/35), MAS, 2019, 170 p., ISBN 978-2-36960-191-3 (epub 978-2-36960-192-0)

229. Leo Trocko k.a. : Platformo de la dek tri kaj aliaj tekstoj pri la reala situacio en Sovetio en la jaro 1927. Tradukita de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel. MAS, 2019, 284 p., ISBN 978-2-36960-193-7 (epub 978-2-36960-194-4)

230. Л. Д. Троцкий и др. : Проект платформы большевиков-ленинцев (оппо­зиции) к XV съезду ВКП(б) (Кризис партии и пути его преодоления). [la ruslingva originalo de la 1-a parto de MAS 229], MAS, 2019, 134 p., ISBN 978-2-36960-195-1 (epub 978-2-36960-19-8)

231. Roland Platteau (komp.) : En la lumo de ekmiroj. Travagado inter poeziaĵoj de la mondo. Tradukitaj de Roland Platteau. MAS, 2019, ISBN 978-2-36960-197-5 (epub : 978-2-36960-19-2)

232. Leo Trocko : Inter imperiismo kaj revolucio. La bazoj de la revolucio ĉe la unuopa ekzemplo de Kartvelujo. Tradukita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 200 p., ISBN 978-2-36960-199-9 (epub 978-2-36960-200-2)

233. Leo Trocko : Venko de Hitlero signifas militon kontraŭ la USSR ; La 4-a Internacio kaj la USSR ; La stalina burokrataro kaj la Kirov-murdo. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 100 p., ISBN 978-2-36960-201-9 (epub 978-2-36960-202-6)

234. Alan Woods : La Oktobra Revolucio. Ĝia signifo. Intervjuo : Alan Woods pri la Rusa Revolucio. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2019, 86 p., ISBN 978-2-36960-203-3 (epub 978-2-36960-204-0)

235. Eddy Raats : The Long Journey. A Young Child’s Experiences. Translated by Dr. Ian Richmond, Ph.D., [angla versio de MAS 79]. MAS, 2019, 130 p., ISBN 978-2-36960-205-7 (epub 978-2-36960-206-4)

236. Karlo Markso : Dunglaboro kaj kapitalo. Elgermanigita de Vilhelmo Luterma­no. 2-a eld., MAS, 2019, 72 p., ISBN 978-2-36960-207-1 (epub 978-2-36960-208-8)

237. Eddy Raats : From the Frying Pan … A Young Boy’s Experiences. Translated by Dr. Ian Richmond, Ph.D. [angla versio de MAS 39], MAS, 2019, 142 p., kolora, ISBN 978-2-36960-209-5 (epub 978-2-36960-210-1)

238. Ouida : La flandra hundo. Nelo kaj Patraco. El la angla tradukis Eddy Raats. MAS, 2019, 72 p., ISBN 978-2-36960-211-8 (epub 978-2-36960-212-5)

239. José Carlos Mariátegui : Sep interpretaj eseoj pri la perua realo. Elhispanigitaj de Franklin Montenegro Rosas, MAS, 2019, 400 p., ISBN 978-2-36960-213-2 (epub 978-2-36960-214-9)

240. Aage Kjelsø (red.) : La permanenta revolucio. Organoj de la bolŝevistoj-leninistoj. Propagandas la Kvaran Internacion. Sola teoria marksisma organo en Esperanto (gazeto). MAS, 2020, A4, 100 p., ISBN 978-2-36960-215-6 (epub 978-2-36960-216-3)

241. Karlo Markso : Leĝo de la tendenca falo de la profitkvoto. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020, 118 p., ISBN 978-2-36960-217-0 (epub 978-2-36060-218-7)

242. Vladimir Bogomolov : La momento de vero (En aŭgusto de la kvardek kvara). Elrusigis Jurij Finkel. MAS, 2020, 452 p., ISBN 978-2-36960-215-4 (epub 978-2-36960-220-0).

243. Franco Kafko : Rakontaro. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2020, 690 p., ISBN 978-2-36960-221-7 (epub 978-2-36960-222-4).

(244. Alberto García Fumero ; Guido Hernández Marín : Nia vortaro por latiname­rikanoj. 2-a, ampleksigita eld., MAS, 2020, …p., ISBN 978-2-36960-223-1 (epub 978-2-36960-224-8) (ankoraŭ ne aperis)

245. Karlo Markso ; Frederiko Engelso : Tezoj pri Fojerbaĥo ; Principoj de komunismo kaj aliaj verketoj. 2-a, korektita eld. de MAS-numero 25, MAS, 2020, …p., ISBN 978-2-36960-225-5 (epub 978-2-36960-226-2)

(246. Lucien Sève : Bioetiko kaj demokratio − Kio estas la homa persono ? Elfrancigis Francis Thiedrez. MAS, 2020, …p, ISBN 978-2-36960-227-9 (epub 978-2-36960-22-6) [ankoraŭ ne aperis]

247. Carl Støp-Bowitz k.a. : Enkonduko en biologion. MAS, 2020, 62p. A4, ISBN 978-2-36960-229-3 (epub : 978-2-36960-230-9)

248. V. I. Lenin : Artikoloj. Tradukitaj el la rusa de Jurij Finkel. MAS, 2020, ISBN 978-2-36960-231-6 (epub 978-2-36960-232-3)

249. Vejdo (red.) : 300 Ci-poemoj. Tradukitaj el la ĉina de Vejdo, MAS, 2020, 316 p., ISBN 978-2-36960-233-0 (epub 978-2-36960-234-7)

250. MAS : Poŝkalendaro 2020. MAS, 2020 , 118 p., ISBN 978-2-36960-236-1

251. Paŭlo Lafargo (Paul Lafargue) : La rajto je pigro. Tradukita el la franca de Kribo. 2-a eld. MAS, 2020, 86 p., ISBN 978-2-36960-238-5 (epub 978-2-36960-239-2)

252. Karlo Markso : Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo kaj Enkonduko. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2020, ISBN 978-2-3660-240-8 (epub 978-2-36960-241-5)

253. Markso hodiaŭ. Nerefuteblaj citaĵoj. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS), 2020, 3-a eldono 2020, 120 p., ISBN 978-2-36960-242-2 (epub 978-2-36960-243-9

254. Aitor Arana kaj Wim Jansen : Ni lernu la eŭskan. Gramatiko kaj ekzercoj. (en preparo)

255. Jules Romain : Knock aŭ La triumfo de la medicino. Dramo, MAS, 2020, 96 p. ISBN 978-2-36960-244-6

256. Karlo Markso : La tiel nomata Fragmento pri maŝinoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 2020, 100 p., ISBN 978-2-36960-248-4 (Epub : 978-2-36960-249-1)

257. Karlo Markso : Kritiko de la Gotaa Programo. Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso, la letero al Bracke kaj la letero de Engelso al Bebelo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, 4-a eld., 2020, 70 p, ISBN 978-2-36960-250-7 (Epub : 978-2-36960-251-4)

258. Xi Jinping : Parolado pri marksisma ekonomiko en Ĉinujo. Kun aldonaj tekstoj. Trad. de Minosun, 2020, 102 p., ISBN 978-2-36960-252-1 (Epub : 978-2-36960-253-8)

259. Leo Trocko : La transira programo [1938], trad. de Vilhelmo Lutermano, 2020, 84 p., ISBN 978-2-36960-255-2 (Epub : 978-2-36960-256-9)

260. Vejdo (komp.) : 300 poemoj de la Tang-dinastio. En Esperanto kaj la ĉina. Tradukitaj el la ĉina de A., Minosun, Vejdo. [aperos fine de 2021] ISBN 978-2-36960-258-3 (Epub 978-2-36960-259-0).

261. Nikolao Buĥarin : Politika ekonomio de rentuloj. Tradukita el la rusa de Jurij Finkel. 2020, 192 p., ISBN 978-2-36960-262-0 (Epub 978-2-36960-263-7).

262. Н. И. Бухарин : [rusa versio (originala teksto) de n-ro 261], 2020, ISBN 978-2-36960-264-4 (Epub 978-2-36960-265-1).

263. Nikolai Bucharin : Die politische Ökonomie des Rentners [germana versio de n-ro 261 kaj 262]. 2020, ISBN 978-2-36960-266-8 (Epub 978-2-36960-267-5).

264. Vejdo (komp.) : 300 kant-poemoj. En Esperanto kaj la ĉina. [ankoraŭ ne aperis]

294. Wolf-Dieter GUDOPP von BEHM : Vizaĝoj de "epokŝanĝiĝo". Milito pri Ukrainujo en la transiro al eŭropa novordiĝo.

Stato : 2021-11-28

La libroj de la Monda Asembleo Socia (MAS) haveblas ĉe la kutimaj libroservoj en Esperantujo, ĉefe ĉe tiu de UEA kaj FEL. Membroj de MAS povas senpage elŝuti la ciferecajn versiojn de la libroj.

Jen la aktuala listo MAS-libroj, kiun proponas la libroservo de la Universala Esperanto-Asocio (UEA), sed atentu, ke ĝi NE entenas ĉiujn titolojn eldonitajn de MAS, sed aliflanke kelkajn titolojn ne eldonitajn de MAS !) :

http://www.google.com/url?q=http%3A....