Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 34
de Afrika Centro Esperantista  
18a septembro 2008

KomACE 34 01/09/2008

==================================================

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE


Redaktas : Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com


La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto

===================================================

ENHAVO

Afrika Agado pli firma per ARE (Afrika Reto Esperantista)

Estis ILEI-Konferenco en Benino

TR’AFRIK’

Eldona agado de ACE

=====================================================

Vivas en vilaĝo togolanda viro kun la nomo Kasa. Li estas malriĉa kaj eĉ dum tagoj restas malsata. Iam iu donis al li iom da moneroj sufiĉaj por havi iom da maniokuno (faruno el manioko). Li aĉetis la farunon, prenis iom da akvo kaj iris al kamparo. Li sidis sub arbo, trankvile manĝis la farunon kaj diris al si :"Ĉu morgaŭ mi trovos ion por manĝi ? Mia vivo pli kaj pli ne plu estas vivebla. Certe hodiaŭ estas ĝia fino. Mi tuj mortigos min". Kasa trovis apude ŝnuron, kaj ĝin prenis kaj supreniris la arbon por pendigi sin. Sur la arbo li dum kelkaj momentoj pripensis la agon, kaj ĝuste kiam li estis metonta la ŝnuron al la koro, li aŭdis bruon sube. Li silentis tute senmova. Jen sube alvenis senbraka homo kun fasko de lignarrĵoj sur la kapo.

La senbrakulo surterigis la faskon kaj ekripozis. Supre Kasa atente observis lin. Post duonhora ripozado li klopodis remeti la faskon sur la kapo por iri hejmen, kie li vendos la lignaĵon. Kiam finfine la fasko bone sidis sur lia kapo, li diris :"Mi estas certa, ke per la vendado de miaj lignaĵoj ankaŭ mi iam fariĝos riĉulo". Kasa ĉion aŭdis.

Karaj gelegantoj, se vi estus en la loko de Kasa, kion vi farus ? Kasa estas tute normala homo kun bone kontruita korpo tre forta. Pripensinte, li diris al si :"Senbrakulo diris al si, ke li vendos lingnaĵon, kaj iam fariĝos riĉa. Mi havas korpon tute kompletan, ĉu mi ne fariĝos pli riĉa ol senbrakulo, se ankaŭ mi vendus lignaĵon ? Ne, mi tute ne mortigos min. Anstataŭe ankaŭ mi iru al la kamparo por serĉi lignaĵojn, kiujn mi vendos poste".

Kasa tiel fariĝis vendisto de lignaĵoj kaj hodiaŭ estas tre riĉa, multe pli ol la senbrakulo, ankaŭ kiu estas riĉa. Al kiu Kasa ŝuldas dankon ? Ĉiu rajtas respondi kiel li volas : ĉu al la senbrakulo aŭ al tiu, kiu donis al li la moneron ? Eble oni ne forgesu ankaŭ Kasa-n mem. Li finfine decidis mem. Tio montras, ke kio ni estas, tio devenas ne de nia ekstero, sed de nia interno. Tial ĉi la sukceso aŭ malsukceso de Afrika Agado devenas ne de eksterafriko sed de Afriko mem. ARE alvokas al ĉiuj afrikaj esperantistoj mediti tiun ĉi fenomon por enmemiĝi. Sekvaj linioj invitas ĉiujn afrikajn esperantistojn pripensi ion novan, ke Afrika agado de UEA eliru el la iom malklara situacio en kiu ĝi estas ekde 2006. Reirado al la siatempa labormaniero en la organizado de Afrika Agado revenas kun pli da elpensaĵoj por pli bone sukcesigi ĝin.

Ĉiuj afrikanoj kuniĝu por la antaŭenigo de Afrika Agado !

Co Po

================================

Afrika Agado pli firma per ARE

===============================

Komence de 2008 ekagadis ARE. Post la UKo en Roterdamo fine de julio 2008 ARE pliklarigis sian agadon. Nun funkcias branĉoj en ĝi : FARE (Feminismo en Afrika Reto Esterantista), JARE (Junularo en Afrika Reto Esperantista), KIEA (Konsilantaro por la Utiligado de Esperanto en Afriko) kaj KIEA (Konsilantaro por la Instruado de Esperanto en Afriko). Aliaj branĉoj (VARE (Verkistoj en Afrika Reto Esperantista, TARE (Turismo en Afrika Reto Esperantista, SARE (Sporto en Afrika Reto Esperantista) ktp) naskiĝos. La laboroj de ARE pluiras kaj ĉion kunordigas ĝia sidejo ACE (Afrika Centro Esperantista) en Togolando. Tiu ĉi ordigas siajn aferojn.

En ACE oni povas havi informojn pri esperantistoj afrikaj, kaj ankaŭ pri kluboj kaj asocioj. Ĉiuj unuopaj esperantistoj kaj kluboj/asocioj konigu sin al ACE, kiu metos informojn pri ili en la adresaro de ARE. Kiuj deziras eniri la reton, tiuj plenigu la suban formularon kaj ĝin sendu al Afrika Centro Esperantista .

Plie, necesas informi ĉiujn afrikajn esperantistojn, ke ACE prizorgas la laborojn priskribitajn en KomACE 33. Tial, ekde nun ĝis la fino de la jaro 2008, ĝi ricevas raportojn pri la agado de ĉiuj esperantistoj en Afriko en 2008. Surbaze de tiuj raportoj, ĝi povos doni subvenciojn al esperantistoj por la agado en 2009.

Pliajn informojn pri ĉio liveras ACE. Informpetantoj rilatu kun ĝi.

ENSKRIBIGHO EN A.R.E

Por enskribiĝi en ARE oni plenigu suban formularon, kiun oni sendu al Afrika Centro Esperantista ĉe la retadreso afrikacentro@hotmail.com

Enskribiĝilo por unuopuloj

1)- NOMO : 

2)- Antaŭnomo(j) :

3)- Adresoj (poŝtadreso, retadreso, telefonnumero,ktp) :

4)- Dato kaj loko naskiĝaj :

5)- Ŝtataneco :

6)- Loĝloko :

7)- Familia situacio (ĉu patr(in)o kun kiom da gefiloj) :

8)- Profesio :

9)- Studonivelo :

10)-Instrudiplomo pri iu fako :

11)- Eklernis Esperanton en :

12)-Esperanto-diplomoj akiritaj :

13)-Lingvoj scipovataj :

14)-Membro de jenaj Esperanto-Organizaĵoj :

15) Rolo (funkcio) en la loka aŭ internacia movado :

Enskribiĝilo por kluboj/asocioj

1) Nomo :

2) Adresoj (poŝtadreso, retadreso, telefonnumero,ktp) :

3) Membronombro :

4) Listo de la membroj de la estraro kun iliaj adresoj privataj

5) Esperantaj asocioj (aŭ tendendoj) kun kiuj la klubo/asocio kunlaboras :

6) Ĉu la klubo/asocio estas rekonita de la enlandaj aŭtoritatuloj ? Se jes, aldonendas pruvoj.

===============================

Estis ILEI-Konferenco en Benino

===============================

Estis ILEI-Konferenco en Benino   Estas ĝojige legi la raporton pri bona ILEI-konferenco en Benino.

Estis terure aŭdi, kiam Atilio Rojas (sekretario de ILEI) kaj Aida Cizikaite (estrarano pri konferencoj) en marto 2008 proponis al la ILEI-estraro nuligi la ĉi-jaran ILEI-konferencon en Porto-Novo. Estis ĝojige, ke multaj tamen ekagis, varbis kaj helpis sukcesigi la konferencon.

Estis rezultohava la ILEI-seminario en februaro 2007 por trejni afrikajn kolegojn lingve kaj fake antaŭ la konferenco ; estas bone ke pluraj el ili povis partopreni nun en tiu grava internacia evento en 2008. Estas bedaŭrinde, ke ILEI-financoj ne estis en freŝa stato, ILEI ne repagis sian ŝuldon al Zsofia Korody ĝis la fino de junio 2008, kaj tiel malebligis al sia estrarano pri instrukapabligo la partoprenon en la konferenco. Estas gratulinde, ke kelkaj afrikaj kandidatoj sukcesis en la internaciaj ekzamenoj dum la konferenco.

Estis kontentige aŭdi la anoncon de Aida dum UK pri pli ol 60 aliĝintoj. Estas malkontentige, ke nenie aperis listo de aliĝintoj kaj laŭ ricevitaj informoj ĉeestis nur 32 personoj (22 viroj kaj 10 virinoj).

Estas tutkore dankinde ĉies antaŭa kaj surloka helpo por organizi, realigi, finance subvenciii la konferencon. Estas dezirinde plu helpi, subteni la agadon de niaj afrikaj gekolegoj.

Kun bondeziroj,

Zsofia Korody

estrarano de ILEI

==========

TR’AFRIK’

==========

La verda mapo en Afriko pli koncentriĝas ĉe la lokoj de Togolando kaj Burundio. En tiu ĉi oni notas agadon dise tra la lando kiel en la 90aj jaroj en Togolando. Tie ĉi la agado estas tre progresinta. Kursoj okazas la tutan jaron en kluboj, kaj precipe en Instituto Zamenhof, kie la lingvo estas instruata en normalaj kurŝoroj. Plie, nun en Afriko, preskaŭ nur Togolando disponas membrojn en la internacia rajtigita ekzamenantaro de UEA/ILEI. Krome, esperantistoj togolandaj okazigas ankaŭ ekzamenojn laŭ la normoj de KEFR. Kaj rekonindas, ke ankaŭ en Malagasio estas agado kaj eĉ E-kongreso estas organizita. Io aperas ankaŭ en Angolo ; kaj en Niĝerio okazis komitatkunsido. Vidu kio okazis en tiuj landoj dum la lastaj monatoj pasintaj !

ANGOLO

Esperantigo de verko de Antonio Agostino Neto, eksprezidento de Angolo

Okazis renkontiĝo inter la edzino de la eks-prezidento de Angolo (Vidvino Maria Euĝenia Neto) kaj du estraranoj de AngEA (Angola Esperanto-Asocio) en Luanda, lunde la 18-an de aŭgusto 2008 je duono post la deka horo en la oficejo de la Fondaĵo Antonio Agostinho Neto. La temo de tiu renkontiĝo estis : La traduko de la poemaro de la Eks-prezidento A. A. Neto en diversajn lingvojn inkluzive la ĉinan lingvo helpe de sinjoro Ĉielismo Wang Tiany. Por la esperanta traduko Kinkani kaj Dialundama Miĉel daŭrigas la kontaktojn kun la fondaĵo A. A. Neto, Ambasadejo de la Ĉina Respubliko, Pollando, Nederlando, la ministerioj de Kulturo, Eduko, Turismo, Komerco, Eksteraj Rilatoj, UNESKO-Komisiono, Ĉa de Caxinde por trovi potencajn subtenantojn por ke la afero estu sukcesa.

Kinkani Ferdinand

Prezidanto de AngEA

BURUNDIO

Kursoj en Provincoj

Estas granda plezuro por mi vin saluti kaj informi, ke plene sukcesis la seminarioj ĵus okazintaj en diversaj lokoj en Burundio (Buĵumbura, Bururi kaj Makamba) de la 19-a ĝis la 26-a de Aŭgusto.

La landa asocio de Esperanto "ANEB" kune kun la eduka sekcio dissendis 6 instruistojn al diversaj vilaĝoj de la lando. La celo de la seminarietoj estis, ke la ĉeestantoj povu scii la ekziston de la lingvo Esperanto, kaj eklernu ĝin kaj ebligu la fondon de novaj E-kluboj. La gvidantoj uzis la kirundan kaj francan kiel laborlingvojn, ĉar oni en vilaĝoj parolas kirundan lingvon kaj en lernejo oni gvidas kursojn en la franca lingvo. Laŭ siaj raportoj, ili estis vere kleraj kaj kompetentaj instruistoj de la internacia lingvo. Esperanto bone evoluas kaj la afero estas plejeble altkvalita kaj serioza en Burundio. Gratulon al ĉiuj klopodantoj kaj helpantoj.

La instruistoj :

1.HARERIMANA Jafari (vilaĝo :Gitaza) 2.NTAKIRUTIMANA Justin (vilaĝo :Rutumo) 3.CIZA Hamissi (vilaĝo :Musave) 4.BAHATI Pamphile (vilaĝo :Buruhukiro) 5.NDIKUMWENAYO Benjamin (vilaĝo :Songa) 6.NIBIGIRA Eliezer (vilaĝo :Nyanza-Lac).

Jen la nombro de la partoprenantoj en ĉiu vilaĝo :

- GITAZA : 18
- RUTUMO : 21
- MUSAVE : 13
- BURUHUKIRO : 16
- SONGA : 16
- NYANZA-LAC : 12

Entute : 96 novaj gelernantoj sekvis la seminarietojn.

Pri la nomoj de la gelernantoj, ĉiu instruisto vin informas tra sia retadreso, kaj detale parolas pri sia laboro.

Feliĉan sukceson en viaj E-agadoj !

Via,

Ntahonsigaye Hassan

Prezidanto de la eduka sekcio

LIBERIO

*Junuloj el Liberio*

En julio kaj aŭgusto 2008 okazis ILEI konferenco en Sonĝai Centro en Portonovo, Benino. Tiu centro estas agrikultura institucio, kiu lertigas junulojn el Benino kaj el najbaraj landoj. Estas granda Centro kun 120 litoj. Povas esti kelkaj malsamaj grupoj laborantaj samtempe en la Centro pri diversaj temoj. Mi partoprenis tiun ĉi konferencon de ILEI. Estis mia unua restado en Afriko.

Mi multe promenis en la centro Sonĝai (15a horo) kaj hazarde alvenis al halo, kie la studentoj kamparanoj vespermanĝis. "Avino, venu manĝi kun ni !" ili diris. Mi respondis : "Ne, post 20 minutoj mi manĝos kun mia grupo !" "Tamen restu kun ni !" Mi protestis, tamen venis plena telero por mi, mi devis manĝi, mi ne plu povis rifuzi. La telero entenis nutraĵon por junulo, kiu laboris en la kampoj dum plena tago... Tiel oni dikiĝas en Afriko...

Tie studis du junuloj el Liberio : Theophilus Trabor kaj Blanyon Befers Himmie. Ili estas proksimume 30jaraj, inĝenieroj pri agrikulturo.

Do mi konatiĝis tiel kun Theophilus kaj Blanyon kaj ni parolis pri Esperanto. Ili volis tuj eklerni. Dum mia lasta tago en Portonovo mi instruis al ili kelkajn bazajn konojn pri Esperanto dum horo sur benko sub arbo. Ili lerte lernis. Ili petis, ke ni refaru lecionon la venontan tagon. Temis pri la tago de mia foriro. Post la tagmanĝo, anstataŭ siesti, ni kunvenis kaj studis sub arbo dum du horoj. Ili malkovris la tabelvortojn kaj bonege kapablis dedukti el "ĉio ? nenio" "ĉiam ? neniam" ktp. Ili havis plezuron.

Mi donis al ili la retadreson de Paŭl Kwasi Mensah, esperantisto en Ganao, do junulo anglalingva.

Unu el ili diris : "Tiu ĉi momento estas grava : estas la unua paŝo al kreo de Esperanto Asocio de Liberio !!"

Bonvolu subteni ilin pere de salutmesaĝoj en la angla aŭ en tute simpla Esperanto. Se vi povas sendi al ili vortaron, estus bone.

Jen iliaj retadresoj :

Jtheotiabor65@yahoo.com

Bbhimmie@yahoo.com

Mirejo Groĵan, kom A de UEA por Svislando prez. de Svisa ILEI sekcio prezidanto de Internacia Ekzamena Komisiono

MALAGASIO

NACIA KONGRESO DE UME EN VATOMANDRY

Bonorde okazis en Vatomandry nia nacia kongreso al kiu aliĝis kvardeko da partoprenantoj el Antsiranana, Toamasina, Ambatondrazaka, Mahajanga, Antananarivo, Ambalavao, Fandriana, Vatomandry, Mahanoro, Italio kaj Francio. La kongreso komenciĝis la 12an kaj finiĝis la 16an de aŭgusto 2008.

Krom diversaj programeroj pri lingvoinstruado, ekumena Diservo, ekskurso, vesperaj amuziĝoj, sesio de Internacia Ekzameno de ILEI/UEA, okazis ankaŭ gravaj elektoj : Pri la renovigo de la U.M.E.- estraro el kiu estis elektita kiel prezidanto Fidilalao Henriel, sekretariino Ralalarisoa Justine kaj kastisto Ramanandimbimaro Pierre. Pri la renovigo de la junulara sekcio M.E.J.A. (Malagasa Esperanto Junulara Asocio) el kiu estis elektita kiel prezidantino Ralalasoa Hasina, sekretario Ravoninjatovo Mbelo Hery, kasisto Julien Gasy (Rajules).

Pri la starigado de la asocio katolika M.U.K.E. (Malagasa Unuiĝo de Katolikaj E-istoj) el kiu estis elektita kiel prezidanto Julien Gasy (Rajules).

Pri la starigado de la asocio evangeliista A.M.E. (Asocio de Malagasaj Evangeliistoj) el kiu estis elektita kiel prezidantino Pastorino Mioranantenaina.

Ni povas paroli pri sukceso kaj aparte menciindas la amika kaj varma etoso, kiu unuigis nin en la kongresejo.

Estas grave por ni esprimi ĉi tie niajn sincerajn dankojn pro ĉies helpo kaj ĉeesto por ke tiu kongreso sukcesu en ĉiuj flankoj. Ĉies kontribuo ne estis vana ĉar la loka Eo-movado refortiĝos.

FIDILALAO HENRIEL, prezidanto de U.M.E.

kaj

RALALARISOA JUSTINE, sekretariino de U.M.E.

NIGHERIO

La komitatkunveno de EFEN okazis en Owerri, la 30-a kaj 31-a de Aŭgusto 2008 kun 8 partoprenantoj i.a alia PRINCE HENRY OGUINYE LA PREZ, MOHAN KAMATH la vic-sekretario el Lagos,Okungbowa Nesta la Publika Rilata estrarano el la Warri klubo,Monday Osayande el Asaba Delta state,Maxwell Ogbonnaya el Lagos,Israel Uhuegbu la Kasisto el Orodo klubo kaj Celestine Demain Eĉefu el Portharcourt Rivers state de BSEK klubo.   Telefone informis Ademokaya lastminute EL Ileŝa Osun state en sudokcidenta Niĝerio kial li kaj la anoj el Ileŝa klubo timis veni al NiĝerDelta regiono, Pastor Bayo Afolaranmi el Ibadan ankaŭ informis kial pro labora malhelpo, li ne ĉeestos sed D-ro Bernard Nwoko el Gombe norda Niĝerio lastminute estis malhelpita de kolego kiu devintus anstataŭigi lin en la hospitalo ĉe Federal Medical Centro Gombe.Malgraŭ ĉio, la kunveno okazis.   Post la tagmanĝo en apuda restoracio kaj iom da bierumado kaj ripozo, estis preĝado de Israelo Uhuegbu por danki Dion pro la sukcesa alveno de ĉiu.La prezidanto salutis kaj dankis tiujn kiuj malgraŭ la malfacilaĵoj sukcesis alveni kaj strebis pri la daŭra subteno de la asocio por ke Niĝerio okupadu la gvidan rolon en la afrika esperantio kiel en politiko. La unua temo estis la Pilota projekto de la asocio en Orodo. Uhuegbu raportis pri la sukcesoj kaj financaj malhelpoj. la komitato insistis je la daŭra daŭrigo de tiu projekto, ĉar estas la sola lernejo kie la lingvo estas instruata. Oni decidis la jenon :

1. Peti de la Afrika Esperantista centro en Togolando kaj la Zamenhofa lernejo en Lomeo kopion de la broŝuro kaj studprogramon de la lernejo por ebla adopto en Orodo.

2. financa helpo de kaj esperanto civito kaj aliaj esperanto-organizoj por la daŭra instruado de esperanto tie.

3. starigi konkurson por la plej bonaj studentoj kaj en la suba kaj supra niveloj de la lernejo ĉiusemestre. la plej bonaj studentoj ricevos pagon de la lerneja kosto en ĉiu semestro. estas tri semestroj en unu jaro. Do 6 studentoj studos jare senpage je la kosto de EFEN aŭ sponsoron

4.Doni financajn subtenojn al la du instruistoj kiuj instruas esperanton tie regule kaj kuraĝigi eĉ eksterlandajn esperantistojn veni al tiu lernejo instrui.

5.Ni ankaŭ decidis peti asociojn eksterlande por helpi en la promociado de la agadoj de la Lernejo en Orodo kaj trovi sponsoron por la lernejo aŭ la studentoj tie.   Rilate al la rekonstituto de estaro, oni decidis havi 5-membran aŭ kapan estraron anstataŭ la nunan 7.   Oni decidis instigi la refortigon de la lokaj kluboj por havigi membrojn al la asocio kaj fortigi la financan bazon.   oni decidis intencigi propagandojn aŭ publikajn informadojn pri esperanto en Niĝerio kaj pro tio petas subtenon por tio.   Oni decidis akcepti la gastigadon de la Afrika Regiona kongreso se estas financa subteno aŭ subvencio por tiu celo.   Ni ankaŭ decidis sendi 4 anojn de EFEN al la trejnado en Lomeo decembre kaj selektis.Mohan Kamath,Israelo Uhuegbu,Nesta Okungbowa kaj Ademokoya se venus financa subvencio kiel proponita de la afrika esperantista centro en Togolando.   Estis diversaj paroladoj pri la esenco de la afrika esperantismo, la nuna situacio en afrika esperanto-movado kaj oni montris/esprimis malkontenton pri la miskomprenoj kaj kuraĝigas kunlaboron kaj komprenemon.   Telefone parolis al la ĉeestantoj la Ĝenerala Sekretario de EFEN Oladipo Olusegun kiu estas eksterlande momente kaj post vespermanĝo, oni bierumis ĝis dimanĉe kiam la kunveno finiĝis kaj oni forlasis la hotelon, Ni provizore decidis okazigi la venontan kunvenon en Ileŝa aŭ Lagos kiel proponis la sekretario OLadipo.   Ni dankas la afrikan esperantistan centron en Togolando kiu daŭre kuraĝigas la asocion kaj subtenis, precipe Gbeglo koffi,ankaŭ s-ro Hans Bakker kaj la Esperanto Civito.   Kompilis :

ISREALO C.UHUEGBU LA PROTOKOLANTO DE LA KUNVENO

KAJ

PRINCO HENRIKO OGUINYE  

TOGOLANDO

1- Eksterlandaj Esperantistoj en Togolando

En julio kaj aŭgusto 2008 eksterlandaj esperantistoj vizitis Togolandon, kaj precize Instituton Zamenhof (IZo). Tiel ili povis pli bone koni la instituton. De la 26a ĝis la 28a de julio gastis s-ro Andre MIRC kaj Francoise LAUVET en IZo. Sekvis poste Penny VOS kun sia filino Amy, de la 22a ĝis la 24a de aŭgusto 2008 ; la beninano EZIN Meĉak akompanis ilin. Jam la 20an de julio Vladka (Vladimira CHVATALOVA) jam atingis Togolandon, akompanate de s-ro Francois HOUNSOUNOU, kiu reiris samtage al sia lando. Vladka restis en Togolando ĝis la 30a de aŭgusto, kiam ŝi flugis al Belgio.

Ĉiuj gastoj de IZo montris sian kontenton pri la lernejo kaj promesis iam reveni al Togolando, kies movadon ili tre aprezas.

2- Kursoj en Togolando

De la 25-a ĝis la 28-a de aŭgusto okazis intensiva kurso por progresantoj. Estis du niveloj : la unua temas pri tiuj, kiuj povos trapasi la mezan ekzamenon de UEA/ILEI, dum la dua pri tiuj, kiuj povos trapasi la elementan. La meza ekzameno komenciĝis la 28-an de aŭgusto 2008. De la 8-a ĝis la 13-a de septembro 2008 okazos alia kurso kaj tiam oni daŭrigos la internaciajn ekzamenojn. Okazos ankaŭ ekzamenoj laŭ KEFR.

La kursojn gvidis DOUMEGNON Koffi, ATTAGLO Kokou Evienyeame kaj Vladka kun la subteno de GBEGLO Koffi, prezidanto de la loka ekzamena komisiono.

3-Roterdamo al Szombathely : Togolando rimarkiĝis diversmaniere

La 63a Internacia Junulara Kongresejo pasintjare en la vietnama ĉefurbo Hanojo estis riĉigita per partopreno mia. Tiun ĉi jaron denove mi ne povis malpermesi al mi, kun financa subteno de gefamilianoj, la viziton al la 93a Universala Kongreso en Roterdamo okazinta de 19a ĝis la 26a de julio 2008, survoje al Szombathely, kie mi spertis kune kun mia fianĉino Yawa Amegadze la 64an IJK de 26 jul.- 02a aŭg.08 kun 363 aliaj aliĝintoj el 36 landoj.

De Togolando al Eŭropo, longis la vojo ĉefe pro administraj demarŝoj, kaj la malkovro de la du kongresoj impresis, eĉ mirigas min ankoraŭ. Partoprenis la unuan kongreson en Roterdamo ĉirkaŭ 1800 personoj el kiuj la plej multaj havis pli malpli la trioblon de mia aĝo. Sed kiam mi devis praktiki la lingvon internacian, mi tiam ne sentis min perdita meze de sufiĉe tedaj gepatroj aŭ geavoj, kiel ofte okazas en Afriko, kie ĝenerale la junuloj ne havas lokon meze de maljunula rondo.

Por funde spertiĝi pri la internacia organizado kaj montri la laboron nacian, mi havis bonan momenton por partopreni en la solena inaŭguro, prelego de mondcivitanoj, estraro respondas, TEJO sin prezentas, Centra Oficejo respondas, koncertoj, aŭkcio kaj Afrika Agado. Dum tiu ĉi lasta laŭvice reprezentantoj de kvar Landaj Asocioj de UEA en Afriko informis pri siaj respektivaj naciaj movadoj al tridekoj da ĉeestantoj. Mi prezentis togolandan movadon tra ties historieto, atingoj kaj persperktivoj. La aplaŭdo ĉe la fino de mia prezento montris kiel interese la partoprenantoj sekvis la aferon.

Ankaŭ mi deĵoris dum tri plenaj horoj ĉe Afrika Budo, kie krom informojn al la vizitantoj de la budo pri Afriko, mi donis intervjuon al la pola radio. En apartaj diskutoj mi prezentis miajn impresojn pri la kongreso al loka gazeto kune kun mia amikino. Tiu ĉi eĉ estis fotita por frontpaĝo de gazeto en Pollando, dum mi havis intensan babiladon kun multaj, kiuj scivolemas aŭ havas amikojn aŭ kiuj simple intencas viziti Afrikon pri eventualaj malfacilaĵoj surloke kaj pri problemoj, kiujn alfrontas afrikanoj vojaĝontaj ekzemple al Eŭropo.

Mi ege ĝuis la kongreson en Roterdamo, sed mi estus dezirinta scii kial mi ne povis loĝi per la servoj de UEA kvankam mia pago estis anoncita, resti pli longe por viziti la Centran Oficejon, havi bonan momenton babili kun Hans Bakker kiu daŭre estas prezentita kiel patro de esperanto en Afriko, vidi la ok afrikanojn en la kongreso paroli per unu voĉo kiam temis pri decido rilate al la agado sur la kontinento, ke tiu ĉi voĉo antaŭe interkonsiliĝu kun aliaj afrikaj partoprenantoj de UK.

Dum IJK en Szombathely, mi partoprenis en multaj aranĝoj nome de togolanda sekcio i.a la kunsidoj de la komitato kiu aprobis la jarraporton 2007/08 de la estraro de TEJO, ties laborplanon en la kuranta jaro kaj kiu akceptis la aliĝpeton de Junulara Esperantista Burundia Organizo (JEBO) kiel la plej freŝa landa sekcio de TEJO. Mi partoprenis en laborgrupo kadre de planotaj seminarioj flanke de TEJO, en aktiva trejnado pri kiel organizi eventojn, en baloj kaj koncerto. Al kultura kaj lingva festivalo mi kontribuis kune kun mia amikino per parada elmontro de tradiciaj vestaĵoj togolandaj. Al la ĵurnalistino kiu kaptis nin en sia fotilo, mi respondis multajn demandojn kiuj ĉefe rilatis al nia privata vivo.

Mi spertis agrable la restadon en Szombathely kaj la plej mirinda estis sufiĉe longa turisma veturado kiun ni havis grupe al la plej granda lago de Hungario dum kiu ni vizitis vinberajn kampojn, vinfarejon kaj gustumis vinojn post manĝo de tipa hungara tagplado en restoracio kun belega panoramo al la Balatona regiono. Krom tio, mi partoprenis en privataj ekskursoj kiuj portis min kune kun amikoj el Francio, Hungario, Aŭstralio, Rusio kaj Anglio jen al ekzotikaj vilaĝoj, jen al malkovro de la fortikaĵoj de la ĉefurbo Budapeŝto. Ĉiuj postaj vizitoj trans Aŭstrio, Germanio al Francio estis kaptivaj, ke mi nun havas impreson lasi parton de mia koro en Eŭropo.

Estis ege interesa sperto la vojaĝo al Eŭropo, tiel kleriga ke mi unue, pensas profitigi ĝin al aliaj afrikanoj kaj due, dezirus ke estu multe da reprezentantoj de Afriko ĉe la instancoj de la tutmonda junulara organizo por doni iom da afrikaneco kiu nun mankas al ĝi. Sed ankaŭ valoras peni por sukcese vigligli la rilatojn cele al pli efika kaj konstanta informfluo inter TEJO kaj landaj sekcioj en Afriko, prepare la vojon al internacia laboro iam sur la nigra kontinento.

Adjevi ADJE

=====================

ELDONA AGADO DE ACE

=====================

La eldona laboro precipas en la taskaro de Afrika Centro esperantista.

Verkoj de afrikanoj ne ŝimu en tirkestoj. Libroj, son- kaj video-bendoj, KD, DVD, ktp de afrikanoj aperu. Kiuj jam havas tiajn projektojn, tiuj tuj rilatu kun ACE.

Ekde de sia funkciado fine de 2005 ĝis nun, ACE jam eldonis librojn de

- Nkwirikiye M. (Tanzanio) : Gasuku la aventuremulo, prozaĵo
- Princo Henriko (Niĝerio) : Festo de Beno
- GBEGLO Dzifa, Miaj Unuaj Pensoj
- GBEGLO Koffi (Togolando) : 14a de aprilo, Sub la Verda Bluzo, Afero de Espero tra lupeo de afrika Esperantisto,

Baldaŭ aperos libroj de
- Elysee BYELONGO : El Bubembe Eĥo
- Bayo Afolaranmi : Ronke la ĵaluzino
- Adje Adjevi : Rondo afrika rakonte ....
- GBEGLO Koffi : Roterdamo 2008 ; 2008 Afriko sur du frontoj en Esperantujo La manuskriptoj de jenaj libroj estas jam tajpitaj kaj ekaperos unu post la alia :
- Mia kredado, prozaĵo, GBEGLO Koffi (Togolando)
- Mi ne scias, filozofiaĵo, GBEGLO Koffi (Togolando)
- lirikaj literoj, poemaro,Kompilaĵo de Heidi GOES (Belgio) kaj GBEGLO Koffi (Togolando)
- Kontempleto,poemaro, GBEGLO Koffi (Togolando)
- 16 OVOJ, lernolibro por progresantoj,GBEGLO Koffi (Togolando)
- Nioŝi, la eta abelulino, romaneto, Jean-Louis Kisafi MADZELLA

Hejme :(228) 227 21 17

Oficejo (IZo) : (228) 227 51 64   (228) 271 47 12   (228) 27115 57

Posxtelefono :(228) 928 16 26   E-poŝto : esp.togo@cafe.tg